New Zealand

Kaikora

In Kaikora, I swam with dolphins and saw seals.

Dolphins
Dolphins
Kaikora
Kaikora
Dolphin
Dolphin
Kaikora
Kaikora
Seal
Seal
Kaikora
Kaikora
© Katherine H Turner